** รูปแบบการให้บริการคอร์สคณิตในปัจจุบัน

1. คอร์สเสาร์-อาทิตย์ และปิดเทอม:

 • เสริมทักษะคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้นในช่วงวันหยุด
 • เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
 • เปิดสอนทั้งเดือนมีนาคม เมษายน และตุลาคม ณ อาคารพลังปัญญา

2. คอร์สในโรงเรียน:

 • พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
 • แบ่งเป็น 2 รูปแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ

2.1 แบบบรรจุหลักสูตร:

 • บังคับเรียนทุกคน
 • เข้าสอนตามตารางสอนของโรงเรียน ในช่วงวันจันทร์ – ศุกร์

2.2 แบบเลือกเรียน:

 • เรียนตามความสมัครใจ

 • เลือกเรียนได้ 2 แบบ

 • ในตารางเรียนพิเศษ: วันเสาร์ และช่วงคอร์สซัมเมอร์

 • ในตารางเรียนปกติ: วันจันทร์ – ศุกร์

ข้อมูล คอร์สที่สอน

1) คณิตศาสตร์ มี 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรเพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางคณิตศาสตร์
 1. จินตคณิตพลังปัญญา 
 2. Math Analytics
 3. Sense Making Maths

หัวข้อ

จินตคณิตพลังปัญญาMath AnalyticsSense Making Maths

คือ อะไร?
(แนวคิดของคอร์ส)

สร้างพื้นฐานการคิดคำนวณ บวก ลบ ให้คล่องแคล่ว ว่องไว  ด้วยหลักการจินตคณิต โดยใช้ Finger Sense ที่เป็นรูปแบบเฉพาะของพลังปัญญา

 • สร้างพื้นฐาน ความเข้าใจใน เรียนคณิตศาสตร์ แบบใช้ การคิด วิเคราะห์  *ไม่ใช่เรียนแบบท่องจำ*เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ต่างๆได้ด้วยตัวเอง
 • พร้อมเสริมเทคนิคการคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ให้คล่องแคล่ว
 • เสริมความเข้มข้น ด้วยโจทย์สอบแข่งขันจากสนามสอบต่างๆ

การจัดการเรียนสอนเพื่อพัฒนาทักษะ และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Maths workshop พร้อมกิจกรรมแบบ Active Learning

ช่วยอะไร?
(วัตถุประสงค์)

 1. ช่วยให้การหาคำตอบ การบวก ลบ ทำได้ง่ายขึ้น
 2. พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ บวก ลบ ให้คล่องและได้คำตอบอย่างรวดเร็ว
 3. เสริมสร้างพลังสมาธิ
 4. กระตุ้นพัฒนาการทำงานสมองซีกซ้ายและซีกขวา ให้ทำงานร่วมกัน
 5. เสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วยพัฒนาระบบประสาทให้คิดคล่อง ว่องไว
 6. เสริมสร้างความมั่นใจและความสนุกกับการคิดเลข
 1. พัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยความเข้าใจ
 2. พัฒนาทักษะการคิด ด้านการคิด วิเคราะห์ ในแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์
 3. พัฒนาการคิดคำนวณ บวก ลบ คูณ หาร ให้คล่องและเพิ่มความว่องไว
 4. เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ทำให้การแก้โจทย์ปัญหา หาคำตอบได้อย่างง่ายๆ และ รวดเร็ว

1. พัฒนาทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์  5 ด้าน ได้แก่ 

 • การแก้ปัญหา
 • การให้เหตุผล
 • การเชื่อมโยง
 • การคิดสร้างสรรค์
 • การสื่อสารความหมายทางคณิต

2. พัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

 • การทำงานร่วมกัน
 • การสื่อสาร
 • การสร้างสรรค์
 • การคิดแบบมีวิจารณญาณ

3. ทำให้การเรียนคณิตศาสตร์  ผ่านการเรียนที่เป็นรูปธรรม เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ

4. สร้างการเรียนคณิตศาสตร์

5. เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการเชื่อมโยงของความรู้คณิตศาสตร์กับชีวิตจริงผ่านการปฏิบัติแบบ Workshop

    
 • กลุ่มผู้เรียน

เริ่มรับตั้งแต่ อ.3 – ป.2

เริ่มรับตั้งแต่ ป.2-ป.6

เริ่มรับตั้งแต่ ป.1- 6

 • ขั้นของหลักสูตร

1. สำหรับการสอนในโรงเรียนสามัญ

วันจันทร์-ศุกร์

แบ่งตามระดับชั้นเรียนของเด็ก

2. สำหรับการสอนที่ตึกพลังปัญญาและในโรงเรียนแบบตารางเรียนพิเศษวันเสาร์-ซัมเมอร์  แบ่งออกเป็น 6 ระดับ

 1. Starter1
 2. Starter2
 3. Beginner1
 4. Beginner2
 5. Beginner3
 6. Beginner4

การจัดการสอนแบ่งเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 : เนื้อหาคณิตศาสตร์ที่แบ่งตามระดับชั้นเรียนของเด็ก  เริ่มตั้งแต่ ป.3 – ป.6

*โดยแบ่งเป็น 2 คอร์สต่อปีการศึกษา (เทอม1 และ เทอม2)

ส่วนที่ 2 : เนื้อหาด้านทักษะการคำนวณที่จัดแบ่งตามศักยภาพของเด็ก

*โดยแบ่งเป็นทักษะ 8 เล่ม

จัดการสอนตามระดับชั้นเรียนของเด็ก

 • การวัดผล

มีการวัดประเมิน เมื่อจบแต่ละระดับ

**และให้ Certificate คุณวุฒิ ตามเกณฑ์การประเมินเมื่อจบหลักสูตร(Beginner4)

แบ่งเป็น

ส่วนที่ 1:เนื้อหาคณิตศาสตร์ มีการวัดประเมิน เมื่อจบแต่ละเทอม

ส่วนที่ 2 : ทักษะการคำนวณ จัดให้มีการทดสอบข้ามระดับได้ในช่วงแต่ละเทอม  พร้อมแจกใบ Certificate ให้ เมื่อจบทักษะ 8

มีการวัดประเมิน เมื่อจบแต่ละเทอม

 • เวลาเรียน และจำนวนรอบการเรียน

1. สำหรับการสอนในโรงเรียนสามัญ

เวลาเรียน :  ตามเทอมของโรงเรียน

**ปีละ 2 รอบ + ซัมเมอร์1รอบ**

2. สำหรับการสอนที่ตึกพลังปัญญา

เวลาเรียน : 10 ครั้ง/คอร์ส

**ปีละ 3-4 รอบ**

อัตราค่าเรียน

 1. ค่าสอนที่ตึกพลังปัญญา  อัตราปกติ  4,000 บาท
 2. ค่าสอนที่โรงเรียนสามัญ  500 – 2,000 บาท

สถานที่สอน

ณ ปัจจุบัน

 1. ตึกพลังปัญญา  ประชาอุทิศ  ทุ่งครุ
 2. รร.จารุวัฒนานุกูล   พระราม2
 3. รร.สันติดรุณ    สุขสวัสดิ์
 4. รร.รุ่งปัญญา    สุขสวัสดิ์
 5. รร. ประสาทวุฒิ   วรจักร
 6. รร.โกวิทธำรง   ประตูน้ำ

ศิลปะ : มี 1 หลักสูตร คือ Art For Future

หัวข้อ

Art For Future

คือ อะไร?
(แนวคิดของคอร์ส)

คอร์สศิลปะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเด็กในยุคปัจจุบันที่มีความชอบ และ ความสนใจที่แตกต่างกันทั้งในด้านของ ความคิด และกระบวนการทางศิลปะ

ด้วยการออกแบบการสอนแบบเฉพาะรายบุคคล  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดรับกับความชอบ ความสนใจและเหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน

โดยมีกิจกรรมศิลปะรองรับ ทั้ง  งานวาด  งานปั้น  งานประดิษฐ์   งานโมเดล  และงานฝีมืออื่นๆ  ที่เด็กสนใจ เช่น งานตัดเย็บผ้า  งานเพ้นลงเสื้อผ้า  การทดลองทำวัสดุต่างๆ เช่น สไลม์ในสูตรต่างๆ 

ช่วยอะไร?
(วัตถุประสงค์)

 1. เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทักษะทางศิลปะในด้านที่ชอบ/ที่สนใจ และสามารถสร้างผลงานในรูปแบบที่เป็นของตัวเองได้
 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนำความคิด ความชอบ มาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นชิ้นงานที่จับต้องจริงได้
 3. เพื่อเปิดพื้นที่การเรียนรู้ให้อย่างไร้การตีกรอบ  ให้เด็กได้ทดลองทำชิ้นงานตามความสนใจ-ความชอบ-ความคิด  ให้เกิดเป็นชิ้นงานขึ้นได้จริง 
 4. เพื่อให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานทางศิลปะ  พร้อมเรียนรู้การวางแผนในการทำงานชิ้นงานนั้นๆ 
 5. เพื่อเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยให้ปราศจากการตัดสิน  เพื่อให้เด็กมีความกล้าคิด  กล้าทำ  พร้อมส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจและความภูมิใจในตัวเอง 
 6. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี Self esteem ในตัวเอง
 7. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเห็นความสำคัญของการมีความสามารถทางศิลปะ ที่สามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตได้   
 8. เพื่อนำกระบวนศิลปะ มาเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาเด็กในด้านต่างๆ  ตามสาระประโยชน์ที่ได้จากการทำงานศิลปะ  เช่น  การพัฒนากล้ามเนื้อมือมัดเล็ก  การเสริมสร้างพลังสมาธิ  การพัฒนาด้านอารมณ์  การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการมองเห็น ฯ

กลุ่มผู้เรียน

เปิดรับตั้งแต่ อ.2- ม.3

ขั้นของหลักสูตร

จัดการเรียนการสอนตามพัฒนาการและความสนใจของเด็ก 

การวัดและประเมินผล

เมื่อจบคอร์สมีใบประเมินการเรียนรู้แจ้งพัฒนาการของเด็กจากความคิดเห็นของครูผู้สอน

เวลาเรียน และจำนวนรอบการเรียน

เรียน 15 ชม/คอร์ส   (เรียนครั้งละ 1.5 ชม)

**ปีละ 3-4 รอบ**

อัตราค่าเรียน

4,000 บาท/คอร์ส

สมัครเรียนด่วน! (ก่อนที่นั่งเต็ม)

 ติดต่อทดลองเรียนได้ที่

 ติดต่อทดลองเรียนได้ที่

สถาบันพลังปัญญา : หลอมรวมพลังแห่งปัญญา สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2541 ภายใต้ชื่อ “สถาบันไอแอมจีเนียส (สาขาประชาอุทิศ)” เริ่มต้นด้วยหลักสูตร 2 วิชา คือ จินตคณิต และ เพาะปลูกความจำ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันพลังปัญญา” ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทั้ง “ความรู้” “กระบวนการเรียนรู้” “ทักษะด้านอารมณ์” และ “ทักษะด้านสังคม” ไปพร้อมกัน

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี สถาบันพลังปัญญา มุ่งมั่นส่งมอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ผ่านทั้ง “โรงเรียนภาคเรียนปกติ” และ “รูปแบบเรียนเสริมพิเศษ” ในโรงเรียนต่างๆ โดยทีมครูผู้มากความสามารถ “เปี่ยมด้วยความรู้” “เข้าใจกระบวนการสอน” และ “ใส่ใจพัฒนาตนเองอยู่เสมอ”

สถาบันพลังปัญญา ให้ความสำคัญกับ “พลังงานด้านบวก” ของครู เพราะเราเชื่อว่า ครูคือผู้จุดประกายไฟแห่งการเรียนรู้ และส่งต่อพลังบวกให้กับเด็กๆ

สถาบันพลังปัญญา มุ่งมั่นสร้าง “อนาคตที่สดใส” ให้กับเด็กๆ ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน “เต็มไปด้วยพลัง” และ “ไร้ขีดจำกัด”

บรรยากาศของสถาบัน

❤️ ขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจ "สถาบันพลังปัญญา" ให้ดูแลลูกๆ นะคะ ❤️

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้ที่จำเป็น

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save